ขอต้อนรับนักศึกษาMDMM รุ่นที่ 2

ขอต้อนรับนักศึกษา MDMM รุ่นที่ 2 โครงการร่วม แพทย์ศาสตร์บัณฑิต และการจัดการมหาบัณฑิต (MDMM) มาเยี่ยมชมและเรียนที่วิทยาลัยการจัดการเป็นครั้งแรกค่ะ🎉 มีการพาทัวร์ตึกมิว วิทยาลัยการจัดการของเรา Surprised birthday อาจารย์ตฤณ และนักศึกษานำเสนอการไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลคูณ โรงพยาบาลราชวิถี และ Thai health academy สนุกสนานไปตามๆกัน 🎉🤗

  • Hits: 160

MDMM ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลราชวิถี

On 31st March 2023, Asst. Prof. Trin Thananusak, Ph.D., head of the Healthcare and Wellness Management Program and Asst. Prof. Prattana Punnakittikashem, Ph.D., Deputy Dean (Academics) of CMMU chaperoned year 1 and 2 undergraduate students of the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital enrolling in the dual degree program (MDMM) to visit Rajavithi hospital, which is a public hospital under the Department of Medical Services in the Ministry of Health.

Director General Dr.Thongchai Keeratihuttayakorn gave a talk on “Future Policies and Direction of the Department of Medical Services” and shared his past experiences working as both a physician and an executive at the Department of Medical Services. Moreover, he highlighted integrating modern medical technology with management skills to improve the Thai healthcare sector. Afterward, Dr.Thitikorn Krisorakun presented Rajavithi’s Hospital Strategy and Center of Excellence together with Dr. Aranya Yantapant, Head of the Hospital Strategy and Policy Development Team. The final presentation was given by Dr. Paisan Ruamviboonsuk, Asst. Director, Center of Medical Excellence, Rajavithi Hospital, about his research on “Deploying Artificial Intelligence for Diabetic Retinopathy Screening, " utilizes deep learning to effectively organize and diagnose those with diabetic retinopathy (DR) from cornea imaging and has been adopted on a national level.  The study visit concluded with an exclusive tour of the hospital.  Students visited the Telehealth unit and the center of excellence in urology using advanced robotic surgery demonstrated by Dr. Saranya Chanpanitkitchot and Asst. Prof. Dr. Tanet Thaidumrong, respectively.

To conclude, the visit highlighted the importance of strategic management in operating public hospitals and provided a glimpse into the future of medicine in Thailand. The experience emphasized the need for students to be prepared academically and in managerial skills to tackle the evolving healthcare landscape.

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ หัวหน้าสาขา Healthcare and Wellness Management และ รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (Doctor of Medicine) ควบปริญญาโท Master of Management ของวิทยาลัยการจัดการ มหิดล (Healthcare and Wellness Management) (MDMM) ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลภายใต้กรมการแพทย์ ในช่วงการบรรยายประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “การทำงานในฐานะแพทย์ และนักบริหารที่ผ่านมา” ของนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ โดยท่านเน้นย้ำความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ากับทักษะการบริหารจัดการ เนื่องจากองค์ความรู้ทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคต จากนั้น นายแพทย์ฐิติกร ไกรสรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี   ต่อมา พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 มิติและความก้าวหน้าของ Center of Excellence ของโรงพยาบาลราชวิถี   จากนั้น นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ นำเสนอการถอดประสบการณ์จากงานวิจัยเรื่อง Deploying Artificial Intelligence for Diabetic Retinopathy Screening ที่นำความรู้ด้าน Deep learning มาจัดการกับข้อมูลภาพกระจกตาของผู้ป่วยเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy: DR) ซึ่งผลงานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ และในช่วงสุดท้าย นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้หุ่นยนต์ (Robotic surgery) โดยได้ให้นักศึกษาได้ลองใช้งานหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Davinci เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง  กลุ่มนักศึกษายังได้เรียนรู้ประสบการณ์และระบบการตรวจคนไข้ด้วยระบบ telehealth ของกรมการแพทย์โดยมีแพทย์หญิงศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ แพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้สาธิตการใช้งาน จากการดูงานในครั้งนี้ได้ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์ ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุของไทยและพร้อมรับกับการเป็นแพทย์ในอนาคต

  • Hits: 233

MDMM visited the ThaiHealth Academy of the Thai Health Promotion Foundation

On the 24th of March 2023, a group of first- and second-year Doctor of Medicine and Master of Management (MD-MM) students from the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University visited the ThaiHealth Academy of the Thai Health Promotion Foundation as part of their Master of Management curriculum. They were accompanied by Asst. Prof. Trin Thananusak, Ph.D., Head of the Healthcare and Wellness Management Program, and Assoc. Prof. Prattana Punnakittikashem, Ph.D., Deputy Dean (Academic Affairs) of the College of Management, Mahidol University (CMMU). 

The Thai Health Academy aspires to educate and empower Thai society by promoting good health and wellness. The speaker during the visit was Prof. Nantawat Sitdhiraksa, MD, PhD., Director of the ThaiHealth Academy. He not only spoke of the aims, objectives, and foundational values that made up the organization but also hosted a mini-activity revolving around the values of each individual for all participants. 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ หัวหน้าสาขา Healthcare and Wellness Management และ รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (Doctor of Medicine) ควบปริญญาโท Master of Management (Healthcare and Wellness Management) (MDMM) ไปเยี่ยมชมสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ซึ่งเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีค่านิยมในการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับให้ทุกคนสามารถเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย และการให้บริการในการพัฒนา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย  ในระหว่างการทำกิจกรรมวิทยากร (ศ.ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์) ยังได้จัด workshop เล็ก ๆ เกี่ยวกับการหาคุณค่าที่ตนเชิดชูและเหตุผลในการเลือกคุณค่าเหล่านั้น ทั้งนี้ยังมีการกล่าวถึง career path ของเหล่าวิทยากร เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการในองค์กร ไปจนถึงวิธีการวัดประสิทธิภาพขององค์กร โดยกิจกรรมการเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร MDMM ที่เน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำและนักบริหารในสาขาบริบาลสุขภาพ เพื่อประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำ หลักคิดการบริหารและวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต

  • Hits: 176

เยี่ยมชมโรงพยาบาลคูน (Koon Hospital)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ตฤณ ธนานุศักดิ์ หัวหน้าสาขา Healthcare and Wellness Management และ รศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (Doctor of Medicine) ควบปริญญาโท Master of Management (Healthcare and Wellness Management) (MDMM) ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลคูน (Koon Hospital)  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่เน้นแนวทางการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care Medicine) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีพญ. นิษฐา เอื้ออารีย์มิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการบริหารของโรงพยาบาลคูน นักศึกษาหลักสูตร MDMM ได้เรียนรู้หลักการการบริหาร แนวคิด ประสบการณ์การทำงานในภาครัฐและเอกชนของพญ. นิษฐา เอื้ออารีย์มิตร   นักศึกษาและอาจารย์ได้เยี่ยมชมห้องพัก และห้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาให้เอื้อต่อการรักษาแบบประคับประคอง เช่น ห้องสมาธิ ห้องดนตรีบำบัด ห้องฝึกศิลปะของผู้ป่วยตลอดจนผู้ดูแล   โดยกิจกรรมการเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร MDMM ที่เน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำและนักบริหารในสาขาบริบาลสุขภาพ เพื่อประกอบการพัฒนาภาวะผู้นำ หลักคิดการบริหารและวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต

On 17th March 2023, Asst. Prof. Trin Thananusak, Ph.D., Head of the Healthcare and Wellness Program and Assoc. Prof. Prattana Punnakittikashem, Ph.D., Deputy Dean (Academics) of CMMU chaperoned year 1 and 2 undergraduate students from the faculty of medicine, Ramathibodhi hospital, who enroll in the dual degree program MDMM, to visit Koon hospital.  Koon is the pioneering hospital in Thailand which provides comprehensive palliative care. A team of staff led by Dr. Nittha Oer-areemitr, the medical director of Koon, has shared their experience of managing the hospital, their ideas and core values. The staff showed the students the rooms and facilities for the patient and their families, such as the meditation room, music therapy room and art room.  These facilities are designed specifically for conducting palliative care. The student visit is a part of the MDMM curriculum as it enables the students to learn leadership lessons, management practices and possible career paths from leading CEOs and executives in the medical field.

  • Hits: 237

Guest speaker session about “Digital Transformation for the Healthcare Industry”

They look like a happy bunch 😎🤩 and must have gained some invaluable insights from both clinical and business perspectives 🤓

On 11th March, we took our lovely students enrolled to Doctor of Medicine - Master in Management (aka MD/MM) to Ramathibodi Hospital to attend a guest speaker session about “Digital Transformation for the Healthcare Industry”. Our guest speaker is Dr Polawat Witoolkollachit, a medical doctor who was a Senior Executive Vice President, Head of Technology group of Krung Thai Bank. The Thaichana application was also founded by him.

Just in case, someone is wondering what is MD/MM, it is a programme that was a result from a collaboration between Ramathibodi Hospital and CMMU with an aim to develop physician leaders, skilled in both Medicine and Business Management. 

  • Hits: 73

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
  • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
  • Line Official: @cmmu
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.