ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ติดปีกความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ
ด้วย BM’s Strategic Goals : 4M's

✅ Managing People - การบริหารจัดการคน
✅ Managing Strategy - การบริหารจัดการกลยุทธ์
✅ Managing Process - การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินการ
✅ Managing Business Data Analysis – การบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาการจัดการธุรกิจ (BM)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ (BM) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมาย (Goal) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลในฐานะปัญญาของแผ่นดินเพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบผู้นำสำหรับการเป็นนักบริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ในทุกระดับการบริหารและทุกขนาดองค์กร องค์กร (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม: SML) บนพื้นฐานแนวคิดการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ การปรับใช้กลยุทธ์เชิงเทคโนโลยี การบริหารจัดการการสร้างความร่วมมือเครือข่ายธุรกิจ และมีวิธีคิดจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความอยู่รอด เติบโต และยั่งยืนในอนาคต

สาขาการจัดการธุรกิจ (BM) เป็นหลักสูตรเดียวที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งในหลักการ และการปรับใช้จริงในการวางแผนและการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กรและการจัดการโครงการลงทุนทางธุรกิจ  โดยสาขา BM มุ่งเน้นสร้างและพัฒนาทักษะนักบริหารรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพภายใต้การเปลี่ยนแปลง ด้วย BM’s Strategic Goals : 4M's  (ตามรูปภาพโมเดลด้านล่าง) ประกอบด้วย
Managing People - การบริหารจัดการคน
✅ Managing Strategy - การบริหารจัดการกลยุทธ์
✅ Managing Process - การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินการ
✅ Managing Business Data Analysis - การบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ


ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมผ่านการเรียนรู้ประกอบด้วย

 • เนื้อหาการเรียนรู้ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งการเรียนรู้การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • คณาจารย์ที่มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ทางการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ
 • การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงธุรกิจ 
 • กลยุทธ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ "ประสบการณ์ตรง" จากนักบริหาร "ตัวจริง" ในองค์กรระดับแนวหน้า ที่มีความหลากหลายทั้งระดับการบริหาร และทุกขนาดขององค์กร (SML) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจ กิจกรรม BM Knowledge Forum การศึกษาดูงานกับองค์กรชั้นนำต่างๆ เป็นต้น
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานองค์กรธุรกิจเอกชน และ/หรือ ภาครัฐ ที่ต้องการเรียนรู้พัฒนาทักษะการบริหารเพื่อการวางแผนและปรับใช้กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับความก้าวหน้าในสายอาชีพในระดับบริหารที่สูงขึ้นขององค์กร
 • ผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน และ/หรือ ภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง และนำไปวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและการปรับใช้จริงในองค์กร

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • นักบริหารมืออาชีพเพื่อการบริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลง
 • นักบริหารจัดการกลยุทธ์โครงการ 
 • เจ้าของธุรกิจ / ทายาทธุรกิจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการวางแผนและกลยุทธ์องค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1ปี 8 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

ทำไมต้องเรียนสาขาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรไทย

สาขาในหลักสูตรไทย

ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา

 • 662 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

📍 ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสาขา BM ผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่:
Page : https://www.facebook.com/BMCMMU/
IG : https://www.instagram.com/bm_cmmu


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ราชมหา
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมถึงเลือกเรียน สาขาการจัดการธุรกิจที่ CMMU (BM CMMU)

HEAR OUR STUDENT'S VOICES

ดร. สุกานดา ถิ่นฐาน (ไมนด์)
Chief Operating Officer
Peakchan Company Limited.
ศิษย์เก่า สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรไทย) รุ่น BM-20A
คุณอภิชา บุษยาภักดิ์
HR Training
PTT oil and retail business Pub Co., Ltd.
ศิษย์เก่า สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรไทย) รุ่น BM-22C
คุณวัลรัตน์ คำยันต์
Area Sales Manager
AstraZeneca (Thailand) Ltd.
คุณพีรวัส สุขศิริ
วิศวกรออกแบบ
บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน)
คุณสุดา ส่งประเสริฐ
Project Manager
KASIKORN Business-Technology Group | KBTG
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Organization Behavior and Human Resource Management
  • Strategic Management
  • Business Research
  • Managerial Decision Strategy
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Project Management
  • International Business Management
  • Seminar in Management
  • Customer Relationship Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Business Plan Development
  • Business Creative and Design Thinking
  • Corporate Sustainability Management and Strategy
  • Strategic Knowledge Management
  • Operation Management and Business Value Creation
  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย
 • คำบรรยายรายวิชา

หัวหน้าสาขา

การจัดการธุรกิจ

ผศ.ดร. กิตติชัย ราชมหา

 • 662 206 2000 ต่อ 2119
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1410 ชั้น 14 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
3. ค่าหน่วยกิต1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ดาวโหลด ตารางค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากต้องการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

รัชฎ์พงศ์ พุกพิบูลย์ (พี่บีม)
ผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา 10.00 - 18.00
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 662 206 2000 ext. 3207
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.