มาเสริม Future Skill เพื่อรองรับโอกาส ในสายงานด้านการจัดการและกลยุทธ์

 • Business Analytics and Strategic Design
 • Strategic Foresight and Innovation Roadmap
 • Strategic Implementation and Intrapreneurship

สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS)

สาขาการจัดการและกลยุทธ์ เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานให้แก่ผู้ศึกษา ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร กลยุทธ์การควบรวมกิจการ กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ กลยุทธ์การเข้าตลาดต่างประเทศ และกลยุทธ์การประสานประโยชน์ รวมไปถึงความเข้าใจในบทบาทและผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกระแสโลกาภิวัฒน์

 Future Skills  ที่  Young CEO  ต้องรู้เพื่อผลักดันกลยุทธ์ขององค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ

Strategic Foresight

การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ Strategic Foresight เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการคาดการณ์และ สร้างภาพ อนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น เรียนรู้ทักษะ Foresight and Innovation Roadmap เพื่อประเมินสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ Direct your Future กับกูรูด้าน Foresight

Strategic
Design

การบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ ท่านจำเป็น ต้องเข้าใจหลักพื้นฐานในการการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การออกแบบกลยุทธ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มาร่วมเรียนรู้เครื่องมือ และ เทคนิคใหม่ในการทำ Business Analytic และ Strategic Design จากคณาอาจารย์ ผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ ที่อยู่ในธุรกิจจริง

Strategic Implementation

การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติจริง Strategic Implementation อย่างมืออาชีพไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารมากประสบการณ์กับเรา

ทำไมต้องเรียนสาขาการจัดการและกลยุทธ์ หลักสูตรไทย

สาขาในหลักสูตรไทย

ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา

 • 662 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

สาขานี้เหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจในด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กร การเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสู่ระดับบริหารขององค์กร และเป็น YOUNG CEO

โอกาสในการทำงานในอนาคต

งานในอนาคตของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถพิจารณาได้เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1: ตำแหน่งในฝ่ายกลยุทธ์ หรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจขององค์กร
กลุ่ม 2: ตำแหน่งงานที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษา หรือ เป็นที่ปรึกษาอิสระ
กลุ่ม 3: ตำแหน่งระดับบริหารของสายงาน ตามสายอาชีพที่มีพื้นฐานอยู่

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 2-3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1ปี 8 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาการจัดการและกลยุทธ์

MS เป็นหนึ่งสาขาที่น่าสนใจมากสำหรับทุกธุรกิจ เพราะไม่ว่าธุรกิจใด ก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่ดี และเราสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับสายงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้โดยตรง

วรินธร ผดุงวัฒนโรจน์

Channel Development Manager
Company: Nestlé (Thai) Ltd.
ตัดสินใจเลือกสาขา MS เพราะรายวิชาที่เปิดสอน และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนตลอด 5 เทอม ไปต่อยอดในหน้าที่การงานได้ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Corporate Strategy หรือ Projects Management

อนงค์นารถ วัชรธรรม

General Manager External Relation
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ก่อนที่จะเข้าเรียน ทำงาน operations management มาระยะหนึ่ง แต่รู้สึกว่าต้องการที่จะมาเรียนรู้หลักกการ ในการบริหารแบบเป็นระบบ แบบเป็นกลยุทธ์ จึงตัดสินใจเลือกเรียน MS

สุภนาถ วัฒนากมลชัย

Manager Strategy & Business Development
Lufthansa Services Thailand
เลือก MS เพราะเจ้านายแนะนำ ถ้าอยากเลื่อนตำแหน่งไปเรียน เพราะกรอบความคิดจะกว้างและมองภาพรวมออก แก้ไขสถานการณ์เป็น สามารถวางแผนงานที่ซับซ้อนให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ธีรพัฒน์ เจียระมั่นคง

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการตลาด
บริษัท morena solutions

"อย่าลังเลที่จะตัดสินใจ"

ได้ศึกษากับ 1 ใน 5% ของโรงเรียนบริหารธุรกิจที่ได้รับรองจาก AACSB
และเป็น 1 เดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนระดับปริญญาโท ด้านการจัดการกลยุทธ์

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชานั้นเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างผู้ประกอบการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นเป็นที่ปรึกษาองค์กร เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรง อาจารย์ทุกท่านได้นำผนวกความรู้วิชาการรวมทั้งประสบการณ์ตรงทางธุรกิจเพื่อมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน นอกเหนือจากอาจารย์ประจำของวิทยาลัยการจัดการแล้ว ทางสาขายังได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเศษ และวิทยากรคุณภาพมากมายที่มาร่วม ให้ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ

รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategic Foresight, Technology Management & Innovation Roadmap

ผศ. ดร.ศิริสุข
รักถิ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategic Management and Corporate Strategy

รศ. ดร.ปรารถนา
ปุณณกิติเกษม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategic Decision Making & Consulting Research

ผศ. ดร.สุเทพ
นิ่มสาย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategic Management and Entrepreneurship, Strategic Implementation

ผศ. ดร.ตฤณ
ธนานุศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน SMEs Strategy and Negotiation

ดร.กรุณา
อักษราวุธ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industry Strategy and Global Competition

ผศ. ดร.ภูมิพร
ธรรมสถิตย์เดช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Risk Management และ Innovation Strategy

ผศ. ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing Strategy & Intrapreneurship
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Business Research
  • Corporate Advantage and Strategy
  • Industry Strategy and Global Competition
  • Strategic Implementation and Intrapreneurship
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Financial Planning and Strategy
  • Innovation and Technology Strategy
  • Seminar in Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Strategic Knowledge Management
  • Strategic Supply Chain Management
  • Strategic Decision Making & Consulting Research
  • Strategic Change Management
  • Strategic Risk Management
  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย
 • คำบรรยายรายวิชา

หัวหน้าสาขา

การจัดการและกลยุทธ์

ผศ. ดร.สุเทพ นิ่มสาย

 • 662 206 2000 ต่อ 2117
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1210 ชั้น 12 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
3. ค่าหน่วยกิต1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ดาวโหลด ตารางค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากต้องการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

ธงชัย เพ็ชรภาน (พี่เบิร์ด)
ผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา 10.00 - 18.00
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 662 206 2000 ext. 3203
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.