มาเสริม Future Skill เพื่อรองรับโอกาส ในสายงานด้านการจัดการและกลยุทธ์

 • Business Analytics and Strategic Design
 • Strategic Foresight and Innovation Roadmap
 • Strategic Implementation and Intrapreneurship

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS)

สาขาการจัดการและกลยุทธ์ เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานให้แก่ผู้ศึกษา ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร กลยุทธ์การควบรวมกิจการ กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ กลยุทธ์การเข้าตลาดต่างประเทศ และกลยุทธ์การประสานประโยชน์ รวมไปถึงความเข้าใจในบทบาทและผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกระแสโลกาภิวัฒน์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

สาขานี้เหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจในด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กร การเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสู่ระดับบริหารขององค์กร

โอกาสในการทำงานในอนาคต

งานในอนาคตของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถพิจารณาได้เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1: ตำแหน่งในฝ่ายกลยุทธ์ หรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจขององค์กร
กลุ่ม 2: ตำแหน่งงานที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษา หรือ เป็นที่ปรึกษาอิสระ
กลุ่ม 3: ตำแหน่งระดับบริหารของสายงานตามสายอาชีพที่มีพื้นฐานอยู่ เช่น
 • ฝ่ายจัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ
 • ฝ่ายกลยุทธ์ด้านกระบวนการผลิต
 • ฝ่ายบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี / ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด
 • ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 18 เดือน
***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

ทำไมต้องเรียนสาขาการจัดการและกลยุทธ์ หลักสูตรไทย

สาขาในหลักสูตรไทย

ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา

 • 662 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Business Research
  • Corporate Advantage and Strategy
  • Industry Strategy and Global Competition
  • Strategic Implementation and Intrapreneurship
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Financial Planning and Strategy
  • Innovation and Technology Strategy
  • Seminar in Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Strategic Knowledge Management
  • Strategic Supply Chain Management
  • Strategic Decision Making & Consulting Research
  • Strategic Change Management
  • Strategic Risk Management
  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย

หัวหน้าสาขา

การจัดการและกลยุทธ์

ผศ.ดร. สุเทพ นิ่มสาย

 • 662 206 2000 ต่อ 2117
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1210 ชั้น 12 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
3. ค่าหน่วยกิต1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ดาวโหลด ตารางค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากต้องการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

ธงชัย เพ็ชรภาน (พี่เบิร์ด)
ผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา 10.00 - 18.00
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 662 206 2000 ext. 3203
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.