ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO)

หลักสูตรนี้เน้นติดอาวุธให้ HR ไม่ว่าจะเป็น HR มืออาชีพ, ผู้ฝึกอบรม (trainer), ที่ปรึกษา (consultant) หรือ ผู้บริหาร (management) ด้วยความรู้แบบบูรณาการควบคู่กัน ทั้งทางธุรกิจ ความเข้าใจทางด้านการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้ง Human Resource Management - (HRM) & Human Resource Development (HRD) เพราะการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรและสินทรัพย์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (change & disruption) จึงมีความสำคัญอย่างมาก
 • สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ และเป็นตัวจริงในการบริหารงานภายในองค์กร
 • สาขานี้เป็นหลักสูตรพิเศษที่พัฒนาให้เหมาะกับองค์กรยุคดิจิดัล หรือการทำงานในโลกปัจจุบัน หลักสูตรเน้นการเรียนรู้จริง (practical learning)
HR สมัยนี้ไม่ใช่แค่สรรหาคนมาทำงาน ดูแค่เรื่องขาด ลา มา สาย เพราะสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กรให้มากกว่านั้น เราเน้นการพัฒนา HR ให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ที่วางแผนเป็น พร้อมเป็นพันธมิตรกับสายงานหรือฝ่ายต่าง (Business Partner) ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เช่น การวางแผนบุคคลกร (Succession planning) การจัดการคนเก่ง (Talent management) และการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization design) เราจึงแตกต่างจากหลักสูตร HR ทั่วๆ ไป
 • เข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR) ในยุคดิจิดัล หรือการทำงานในโลกปัจจุบัน
 • หลักสูตรเดียวได้ครบทั้ง HRM & HRD แถมมีความรู้เรื่องด้านธุรกิจและกลยุทธ์ พร้อมด้วยทักษะต่างๆเหล่านี้ ที่จะทำให้คุณเป็น HR แบบครบเครื่อง
 • บริหารงาน HR ด้วย Technical Skills และ จัดการคนด้วยใจ จากการเพิ่มทักษะทางด้าน Soft Skills
 • เพิ่มภาวะผู้นำ การนำเสนออย่างมืออาชีพ ทักษะการเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม
นอกจากนั้นคุณยังมีโอกาสได้เรียนรู้ "ประสบการณ์ตรง" จาก GURUs ในองค์กรระดับแนวหน้า อย่าง SCG, DHL, Central Group, SHOPEE เพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยกิจกรรม และการดูงานกับองค์กรชั้นนำ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานและผู้ที่สนใจจะทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานในสายงานอื่นที่สนใจเรื่องการบริหารคนเพื่อเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้จัดการ

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • HR Profession
 • Managers

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1ปี 8 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

ทำไมต้องเรียนสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร หลักสูตรไทย

สาขาในหลักสูตรไทย

ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา

 • 662 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Organization Behavior and Human Resource Management
  • Business Research
  • Strategic Human Resource Development and Coaching
  • Human Resources Planning and Development
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Laws Relating to Labour
  • Organization Development and Management for Changes
  • Reward and Performance Management
  • Business Communication and the Consulting Process
  • Organizational Structure and Design
  • Seminar in Management
  • Leadership and Managerial Negotiation Strategy
  • Workforce planning and HR Business Partners
  • Corporate Sustainability Management and Strategy
  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย
 • คำบรรยายรายวิชา

หัวหน้าสาขา

ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

PHALLAPA PETISON, PH.D.

Assistant Professor
 • 662 206 2000 ต่อ 2114
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1302 ชั้น 13 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
3. ค่าหน่วยกิต1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ดาวโหลด ตารางค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากต้องการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

รัชฎ์พงศ์ พุกพิบูลย์ (พี่บีม)
ผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา 10.00 - 18.00
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 662 206 2000 ext. 3207
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.