ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ (HBM)

สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Business Management) เป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมดของประเทศไทยให้มีมาตราฐานและพร้อมกับการบริหารธุรกิจยุคดิจิตอลนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้นใหม่ (Startups) ในอุตสาหกรรมสุขภาพ
 2. ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs or Small Medium Enterprises) ในอุตสาหกรรมสุขภาพ
 3. ทายาทธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ
 4. ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ
 5. นักวิจัยหรือนักธุรกิจที่มีความประสงค์จัดตั้งและดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ

โอกาสในการทำงานในอนาคต

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเริ่มต้นใหม่ด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ ( Health Tech Startups)
 • ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ (SMEs or Small Medium Enterprises)
 • ผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ (Executives - Public Corporations)

รายละเอียดหลักสูตร

 • ภาคพิเศษ
 • เรียน 3 วันต่อสัปดาห์
 • วันธรรมดา 18.00 – 21.00 น.และ/หรือ
  วันเสาร์ อาทิตย์ 9.00 - 12.00 น. และ/หรือ 13.30 - 16.30 น.
 • ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1ปี 8 เดือน

***ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละเทอม

ทำไมต้องเรียนสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ หลักสูตรไทย

สาขาในหลักสูตรไทย

ติดต่อหน่วยรับเข้าศึกษา

 • 662 206 2000 ต่อ 3102 หรือ 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BUSINESS
MANAGEMENT

HEALTCARE
MANAGEMENT

DIGITAL AND
INNOVATION

แนวคิดของหลักสูตร

แนวทางการเรียนการสอนเป็นแบบให้ความรู้พื้นฐาน สร้างแนวคิดทางธุรกิจและมุมมองแบบองค์รวมของอุตสาหกรรมสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในภาพรวมของระบบการดูแลสุขภาพ บริบทของธุรกิจสุขภาพและแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังเป็นที่ต้องการ

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ มีความรู้ทางด้านธุรกิจและมีทักษะการเป็นผู้บริหารชั้นนำ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการส่งมอบการดูแลในอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพ อีกทั้งหลักสูตรเรายังนําเสนอความรู้ที่ยอดเยี่ยมในการจัดการการดูแลสุขภาพและองค์กรด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและภายในห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้หลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรหลายจากภาคส่วน เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธบดี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อีกมากมายจากอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งจะเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจสุขภาพ เทคนิคกับความรู้ด้านธุรกิจและการจัดการ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทัศนคติและทักษะที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จในธุรกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในโลกอนาคต

HEALTHCARE BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE

ความเข้าใจในกระบวนการและฟังก์ชันทางธุรกิจสําหรับการวิเคราะห์ธุรกิจสุขภาพ และวิทยาการข้อมูล การเก็บ รวบรวมข้อมูล คลังข้อมูล และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับการวิเคราะห์ธุรกิจสุขภาพ วิเคราะห์เพื่อนําไปวิเคราะห์แนวโน้ม

INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT FOR HEALTHCARE

ความสําคัญและผลกระทบของนวัตกรรม ต่อองค์กรธุรกิจสุขภาพ กรอบแนวคิดเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ กระบวนการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ สุขภาพรูปแบบใหม่ ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความท้าทายใหม่ในการจัดการนวัตกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง อุปสรรค ของการเปลี่ยนแปลง

DIGITAL MARKETING FOR HEALTHCARE BUSINESS

แนวโน้มและความสําคัญของการตลาดดิจิทัลในธุรกิจสุขภาพ วางแผนการบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติให้กิจกรรมการตลาดดิจิทัลประสบความสําเร็จ ทั้งการสร้างแบรนด์การสร้างยอดขายโดยใช้เทคนิคการตลาดดิจิทัลรูปแบบต่างอาทิ เครื่องมือการตลาดด้านการค้นหาข้อมูล การโฆษณาออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์และมือถือ

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR HEALTHCARE BUSINESS

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิง กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรม การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าและ บริการ การจัดการระบบลีน การจัดการ ความสัมพันธ์ของลูกค้า การจัดการความ เปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานโซ่อุปทาน ประเด็นสําคัญและแนวโน้มการจัดการโล จิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสุขภาพ

วิชาเลือกอื่น ๆ ของสาขา

 • Health Service System
 • Project Management
 • Operation Management and Business Value Creation
 • Business Research
 • Seminar in Management

HBM KNOWLEDGE CORNER

สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ หรือ HBM ได้ออกแบบวิชาใหม่ ๆ ในหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลด้วย เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจสุขภาพและวิทยาการข้อมูล

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสุขภาพ การตลาด ดิจิทัลสําหรับธุรกิจสุขภาพ จริยศาสตร์ทางการแพทย์ และการจัดการคุณภาพ เป็นต้น

HBM TRENDS

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  หมวดวิชาแกน
  (15 หน่วยกิต)
  • Digital Business Management
  • Thai Economy in Global Context
  • Strategic Marketing Management
  • Corporate Finance
  • Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (ตามวิชาเอก)
  (12 หน่วยกิต)
  • Ethics, Quality and Risk Management in Health Business***
  • Strategic Management for Healthcare Business***
  • Organization Behavior & HRM
  • Managerial Decision Strategy
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) หรือ
  สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (ตามวิชาเอก)
  (6-12 หน่วยกิต)
  • Healthcare Business Analytics and Data Science***
  • Innovation and Change Management for Healthcare Business***
  • Digital Marketing for Healthcare Business***
  • Logistics and Supply Chain Management for Healthcare Business ***
  • Health Service System***
  • Project Management
  • Operation Management and Business Value Creation
  • Business Research
  • Seminar in Management
  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย
 • คำบรรยายรายวิชา

หัวหน้าสาขา

การจัดการธุรกิจสุขภาพ

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา

 • 662 206 2000 ต่อ 2301
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 - - - - - 30,000
3. ค่าหน่วยกิต1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ดาวโหลด ตารางค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เอกสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่องานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ หากต้องการนำไปใช้อย่างเป็นทางการ

เยาวรัตน์ ปัญญาธีรา (พี่โอ๋)
ผู้ประสานงานสาขา

ติดต่อผู้ประสานงานสาขา

หากท่านมีข้อสงสัยในสาขา หรือเนื้อหาวิชาของสาขา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ในเวลาดังต่อไปนี้
 • วันธรรมดา 10.00 - 18.00
 • วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 8.30 - 16.30 (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)
 • 662 206 2000 ext. 3206
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ชั้น 10 อาคารมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.