ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริงที่ CMMU

Experience the Practical Learning @ CMMU

วิทยาลัยการจัดการได้ดำเนินการเปิดสอนการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด วิทยาลัยการจัดการได้ผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารการ จัดการในสาขาต่างๆให้มีความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย
 • มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของวิชาชีพและสามารถนำหลักการบริหารจัดการ ที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการเจรจาและ ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำที่มีประสิทธิผลและวิสัยทัศน์
 • มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณค่าต่อสังคม มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต

3 องค์ประกอบหลัก "ทำไมต้องเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ" ในระดับปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย

Practical Learning

เชื่อมต่อโลกการแข่งขันด้วยการเรียนรู้เชิงปฎิบัติ
ทุกความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดเพียงอย่างเดียว การวัดผลของความสำเร็จในโลกอนาคตปัจจุบันนั้น วัดกันที่ ความสามารถในการนำเอาแนวคิดมาทำให้เกิดผลจริงได้มากน้อยเพียงไร และเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของอนาคต วิธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงได้ผสานเอาการฝึกปฎิบัติร่วมกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก ปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

Smart Discussion

ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้
ศาสตร์ของการที่จะเข้าใจความเปลี่ยนไปโลกธุรกิจได้ดี นั้นคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการพูดคุย การคุย การโต้แย้ง เพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้ และรับสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าสู่ตัวเรา ที่สุดของศิลปะของการแลกเปลี่ยนความรู้คือการรู้ว่าคำถามใดที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น ที่ CMMU อิสระของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะชั้นเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ความคิดเห็นของคนอื่นได้ผ่านทางสื่อ e-Learning ที่เตรียมไว้ เพื่อขยายโลกของศาสตร์ และศิลป์แห่งการต่อยอดความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด

Learning Flexibility

รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
รูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรปแบบหนึ่งเท่านั้น และวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ได้เกิดจากแค่การสร้างรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่าง แต่การเรียนรู้รูปแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจต่างหากที่เป็นรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่เกิดผลมากที่สุด ดังนั้นวธีการเรียนรู้ที่ CMMU จึงมีความหลากหลายมากกว่าแค่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน แต่เป็นการผสานการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การร่วมกันสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นกลุ่มที่เอื้อให้ผู้ที่ได้เรียนเข้าใจในเนื้อหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้คอยสนับสนุนชี้แนะให้เกิดการเรียนรู้เพื่อทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

มาร่วมเรียนรู้จากผู้สอนที่มากประสบการณ์ และนวัตกรรมของหลักสูตรที่จะทำให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที

GURUs Sharing

จุดนัดพบของนักวิชาการและนักปฎิบัติ

ตำราไม่เคยทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงหากไม่ได้นำมาใช้จริง ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนโลกนี้ได้สำเร็จ แต่ความรู้ที่ถูกนำไปปรับใช้ทำให้โลกของวันนี้ไม่ใช่โลกของเมื่อวานที่เราได้พบเห็น เพราะการเรียนแค่ในตำรานั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนหนึ่งของคณาจารย์ที่ CMMU จึงประกอบไปด้วยนักปฏิบัติที่ทำงานอยู่ในสภาพตลาดจริง และสามารถนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดความรู้ใหม่เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปเปลี่ยนแปลงโลกให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หัวข้อ "เมื่อศิลปินเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของกิจการค่ายเพลง"

โดย คุณ ธารณ ลิปตพัลลภ (แทน Lipta) ผู้บริหารค่ายเพลง Kicks Records ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “จากใจสู่จาน บริหารร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง!"

โดย คุณกวี ไพศาลศิริวัฒน์ Brand and Operations manager - บริษัท foodpanda (Thailand) จำกัด และ คุณพุฒิเมธ พิทักษ์ชาติวงศ์ ที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร

Innovative Curriculum

นวัตกรรมของหลักสูตรทางการจัดการ

หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกอย่าง แต่เป็นหลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองของการทำงานได้อย่างแท้จริง หลายรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใน CMMU เป็นความรู้ที่ตลาดแรงงานต้องการแต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเนื้อหาของหลักสูตรของการจัดการทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการในวันนี้ และตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นั่นคือความรู้จากหลักสูตรของเรา จึงถูกสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

งานสัมมนาทางการตลาด

Marketing Conference ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานการศึกษา วิจัย การสำรวจค้นคว้าในเชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทางธุรกิจ และมีผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจในปัจจุบัน

การเยี่ยมชมธุรกิจ

วิทยาลัยฯ จัดการเยี่ยมชมธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริง ในองค์กรธุรกิจ โดยในแต่ละการเยี่ยมชมนั้น นักศึกษาจะได้รับความรู้จากผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ มาแบ่งประสบการณ์ดีๆ ในทุกสาขา

พบกับกิจกรรมอีกมากมายบน Social Media ของวิทยาลัย

ทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ

"องค์ประกอบความสำคัญของการเรียนรู้ อย่างมีคุณค่า และทรงประสิทธิภาพ เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธีและเกิดผลลัพธ์ที่ก่อเกิดการพัฒนาอย่างถูกเป้าหมาย"

ดร. เดวิด มกรพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม
บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น
แอนด์ซัพพลาย จำกัด

"ทั้งในส่วนการเงิน การตลาด และการจัดการทรัพยากรบุคคล และไม่เพียงแต่หลักการพื้นฐานในหนังสือ ยังต้องมีการศึกษาตัวอย่างธุรกิจจริงทั้งที่ดี และไม่ดี เพื่อวิเคราะห์ และจำลองการทำธุรกิจของตนเอง"

ดร. ฐัช หัชลีฬหา

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
บริษัท จอย แอนด์ คอยน์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

"การจะเป็นคนที่สำเร็จ เราจะเก่งและทำคนเดียวไม่ได้ แต่คือการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และกระจายความรู้ให้กับทีมงานด้วย นั่นคือการทำการตลาดที่นั่งยืน และความสำเร็จของทีมร่วมกัน"

รัฐภรณ์ วิโรจนพงศ์

Brand Manager Snowy
กลุ่มเบียร์พิเศษ 2
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้งจำกัด

"ที่นี่มอบความรู้ด้านการบริหาร สอนหลักทฤษฎีที่สามารถนำไปลงมือทำได้จริง อีกทั้งยังปรับประยุกต์ได้ทุกยุคทุกสมัย"

ทรงวุฒิ ทองทั่ว

Creative Director
แบรนด์ Renim Project
บริษัท บางกอก แอพพาเรล จำกัด

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

  การศึกษาในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร
  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผลที่ใช้ต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากวันที่สอบ
  1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ
  2. ยื่นผลการสอบ TOEFL ITP คะแนนสูงกว่า 400 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS คะแนนสูงกว่า 3.0

  ประสบการณ์การทำงาน

  หากมีประสบการณ์ในการทำงาน
  จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท

  หมายเหตุ ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์

 • โครงสร้างหลักสูตร

  นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชา โดยทั่วไปนักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาบังคับครบทุกวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะสามารถเข้าสอบประมวลความรู้ได้ หลังจากสอบผ่านวิชาแกนครบทั้ง 5 วิชาแล้ว (สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป)

  แผน ก
  วิทยานิพนธ์
  แผน ข
  สารนิพนธ์

  1. วิชาเสริมพื้นฐานไม่มีเครดิตไม่มีเครดิต
  2. หมวดวิชาบังคับ15 เครดิต15 เครดิต
  3. หมวดวิชาพื้นฐานสาขา9 เครดิต9 เครดิต
  4. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา6 เครดิต12 เครดิต
  5. หมวดวิชาเลือกเสรี3 เครดิต
  6. วิทยานิพนธ์15 เครดิต
  7. สารนิพนธ์6 เครดิต
  8. รวม45 เครดิต45 เครดิต
  หมวดวิชาแกน (15 หน่วยกิต)
  1. Digital Business Management
  2. Thai Economy in Global Context
  3. Strategic Marketing Management
  4. Corporate Finance
  5. Contemporary Management
  หมวดวิชาบังคับ (12 หน่วยกิต)
  หมวดวิชาเลือก (6-12 หน่วยกิต)
  วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต)
  หรือ สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

  รวม 45 หน่วยกิต
 • การสำเร็จการศึกษา

  1. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  2. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
  4. สอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
  5. ส่ง รูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่จัดพิมพ์ตามจำนวนและตามรูปแบบที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด
  6. ต้องได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย
 • คำบรรยายรายวิชา

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม

ชั้น 10 อาคารมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ ประเทศไทย 10400
 • 662 206 2000 ต่อ 3201 - 3208
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร

รายละเอียด เรียนปรับพื้นฐาน เทอม 1
9 หน่วยกิต
เทอม 2
9 หน่วยกิต
เทอม 3
9 หน่วยกิต
เทอม 4
9 หน่วยกิต
เทอม 5
9 หน่วยกิต
รวม
45 หน่วยกิต
1. Matriculation (ค่าบำรุงการศึกษา) - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
2. Entrance Fee (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 30,000 - - - - - 30,000
3. Tuition Fee (ค่าหน่วยกิต)1 - 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 121,500
Total Academic Expenses (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) 30,000 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 301,500
Remark
1. นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ค่าหน่วยกิตข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียน (Textbook)
2. ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ)
 • วิชาบัญชี 7,000 บาท
 • วิชาการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ 3,000 บาท
 • วิชาภาษาอังกฤษ 7,000 บาท
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาการเงิน) 7,000 บาท
 • วิชาสถิติเพื่อการจัดการ (ยกเว้นสาขาการเงิน) 2,000 บาท

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.