Doctor of Medicine, M.D. and
Master of Management, M.M.

Joint Degree Program (MDMM)

To develop outstanding physician leaders, skilled in both medicine and management, to take positions of influence in which they will contribute substantially to the health and well-being of individuals and society

ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันโลกได้เผชิญกับภาวะผันแปรจากโรคอุบัติใหม่ ถึงแม้การรักษาพยาบาลและการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีคุณภาพติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่ก็มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรของประเทศอย่างมหาศาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของระบบสาธารณสุขไทยให้ยั่งยืนได้ เราจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืองบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งมีโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลจัดการฝึกอบรมผู้บริหารองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศมาอย่างยาวนานเกือบ 50 ปี จึงได้ผนึกกำลังกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการชั้นนำของประเทศ เป็นหนึ่งในสี่สถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน AACSB ในระดับนานาชาติ จัดทำหลักสูตรร่วม “แพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต” นี้ขึ้นโดยมุ่งหวังผลิตแพทย์นักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการในระดับสากล ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของสังคมไทยได้ กล่าวคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพในฐานะแพทย์อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะมีสมรรถนะและทักษะทางด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย

หลักสูตรและการเรียน

นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 ปี และเพิ่มการเรียนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) อีก 1 ปี โดยเริ่มเรียนชั้นพรีคลินิก 3 ปีแรกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) โปรแกรม Healthcare and wellness management 1 ปีที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลับมาเรียนชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตอีก 3 ปี รวมเวลาศึกษา 7 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) (กจ.ม.) (Master of Management, M.M.)

ชั้นปีที่ 1 - 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5 - 7

หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต เรียนอะไรบ้าง

 • Healthcare System & Policy เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดของระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข โมเดลของการดูแลสุขภาพ ระบบการบริการสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบการจ่ายเงิน ผ่านรายวิชา Principles & Concepts of Health Systems and Health Policy ประกอบกับ การเข้าใจเทรนด์แนวโน้มที่สำคัญของสุขภาพและเวลเนสผ่านรายวิชา Emerging Healthcare & Wellness Business Management
 • Leadership & Management มีวิชาสำคัญอย่าง Leading and Managing Healthcare Organizations เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการจัดการองค์กรสุขภาพ การบริหารจัดการกับบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายวิชาชีพในองค์กรสุขภาพ สร้างความเข้าใจธรรมชาติขององค์กรทางสุขภาพ การบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐและเอกชน นอกจากนี้ในการเป็นผู้บริหารที่ดี หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการวางกลยุทธ์เพื่อทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านวิชาการตลาด การจัดการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนออกแบบสร้างประสบการณ์บริการที่ดีให้กับผู้รับบริการได้ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยียุคใหม่
 • 21st century skills ทักษะที่สำคัญโลกศตวรรษที่ 21 (soft skills) เช่น ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารจูงใจ การเจรจาต่อรอง

การรับนักศึกษา

โครงการ M.D. – Master of Management เริ่มรับนักศึกษาสำหรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ผ่านการรับตรงระบบ TCAS รอบ Portfolio (TCAS I) ของ ทปอ. โดยคัดเลือกจาก Portfolio และการสัมภาษณ์แบบ MMI

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผลการศึกษามีคะแนนสะสมเฉลี่ย > 3.50
 • ผลคะแนนการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) > 12.0 และ Session 3 (Quality of Written English) > 12
 • ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) > 8.0 หรือ IELTS (Academic modules) > 6.5

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต

300,000 บาท

การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

377,000 บาท

รวม 677,000 บาท

หมายเหตุ: โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรตามประกาศของคณะในแต่ละปีการศึกษา

ช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษา: เปิดรับสมัคร เดือนตุลาคม ของทุกปี

หมายเหตุ เวลาการรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

เส้นทางอาชีพ (Career path)

บัณฑิตแพทย์มีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย อาจจะเป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางที่มีทักษะและสมรรถนะของการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำที่สามารถเรียนรู้ต่อยอด นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำพาทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมุ่งผลิตแพทย์นักบริหารให้กับประเทศและสังคม ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย บัณทิตที่จบการศึกษาจากโครงการนอกจากจะมีความรู้ความสามารถเป็นฐานะแพทย์แล้ว ยังจะมีทักษะและความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาล และองค์กรด้านสาธารณสุขทั้งตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ

เรียนจบแล้ว จะเป็นอะไรได้บ้าง

 • ระยะสั้นเป็น แพทย์นักบริหาร มีความสามารถในการนำทีมงานทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ทำอย่างร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสประสบความสำเร็จทางอาชีพได้ดี
 • ระยะยาว เติบโตเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ด้านการจัดการที่ดี

หมายเหตุ เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตแพทย์ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ผู้ให้สัญญา
เช่นเดียวกับบัณฑิตแพทย์ทุกคน

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมจึงต้องเรียนการจัดการในชั้นปีที่ 4 เพียงปีเดียว
หลังจบปีที่ 3 นักศึกษาจะมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานและความพร้อมในด้านวัยวุฒิเพื่อเริ่มเรียนรายวิชาด้านการจัดการในปี4 และเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการในปีที่4 จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมและมีทักษะด้านการจัดการที่จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาปี 5-7 ที่ออกฝึกหัดปฏิบัติงาน (ออกคลินิก) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพของการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้น ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

การเรียนปริญญาโทด้านการจัดการ 1 ปี จะเป็นระบบการเรียนสามเทอม ซึ่งในช่วงหนึ่งปีนี้ นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรายวิชาที่จำเป็นครบถ้วนถามที่กำหนดไว้ และเมื่อนศพ.สำเร็จรายวิชาพื้นฐานที่กำหนดไว้แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทำวิทยานิพน
ทำไมต้องเรียน 7 ปี

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท ซึ่งปกติการเรียนหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ต้องใช้เวลาหกปีเต็ม การเพิ่มเวลาเรียนออกไปหนึ่งปีจะช่วยให้ไม่ไปลดทอนคุณภาพในการเรียนการสอนด้านการแพทย์ แม้นักศึกษาแพทย์จะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งปี ถือเป็นการลงทุนของเวลาที่คุ้มค่าในระยะยาว เพราะการมีทักษะในด้านการบริหารจัดการจะเป็นสมรรถนะที่สำคัญในการทำงานและเติบโตในวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้ปกติการเรียนปริญญาโทเพียงอย่างเดียวใช้เวลา 1 ปีครึ่งถึงสองปี การจัดหลักสูตรแบบนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับสองปริญญาโดยใช้เวลาเพิ่มอีกเพียงหนึ่งปี

เรียนที่ไหนบ้าง
 • ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • ชั้นปีที่ 2-3 เรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการมหาบัณฑิตจะเรียนที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง
 • ชั้นปีที่ 5-6 เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชั้นปีที่ 7 เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสมทบ

สนใจในหลักสูตรติดต่อ

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 • 662 201 1289
 • Ramathibodi
 • Line Official: @ramathibodi
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยรับเข้าศึกษาและทะเบียน

วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • cmmumahidol
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
 • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
 • Line Official: @cmmu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.