PAYMENT METHODS

วิธีการชำระเงิน

วิทยาลัยฯ มีวิธีการชำระเงิน 2 วิธี คือ ชำระด้วยบัตรเครดิต และ ชำระด้วยสลิปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หากคุณสามารถชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตได้ เราขอแนะนำวิธีนี้

ภาษาไทย | English

กระบวนการการชำระค่าสมัคร

เมื่อท่านกรอกข้อมูล เลือกหลักสูตรและสาขาแล้วเสร็จ ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อเริ่มกระบวนการการชำระค่าสมัคร
  1. กดปุ่ม "ชำระเงิน" สีแดง
  2. เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม "Click to pay" เพื่อเริ่มกระบวนการ
หมายเหตุ: ค่าสมัครไม่สามารถคืนเป็นบางส่วน หรือคืนทั้งหมด ในทุกกรณี

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการชำระเงิน สามารถติดต่อได้ที่ +66 02 206 2000 ext 3102 or 3104

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

หากท่านชำระบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นท่านสามารถเช็คผลการชำระเงินได้ทันที หลังจากที่ท่าน Login กลับเข้าระบบครั้งต่อไป กระบวนการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมีดังต่อไปนี้
1. เลือก "Pay by Credit Card" แล้วกดปุ่ม "Pay" เพื่อชำระค่าสมัคร
2. เลือก สกุลเงิน ที่ต้องการจ่าย แล้วกดปุ่ม "Pay"
3. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตที่ทางธนาคารให้กรอก เพื่อให้ธนาคารอนุมัติ
4. หลังจากชำระผ่าน สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนขาก "Submitted*" เป็น "Approved" และมี Icon รูปเงินขึ้น
หมายเหตุ: ท่านไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินใดๆ เพราะหากท่านชำระผ่านบัตรเครดิต และธนาคารอนุมัติ ระบบจะทำการปรับปรุงสถานะการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

ชำระโดยใช้ใบฝากเงิน (SCB Pay-in Slip)

ท่านจำเป็นต้องพิมพ์ใบฝากเงิน (Pay-in Slip) เพื่อไปชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น และท่านต้องเก็บใบฝากเงินที่มีตราประทับดังกล่าวจนกว่ากระบวนการรับสมัครจะเสร็จสิ้น
1. เลือก "Bank Payment (Pay-in slip)" แล้วกดปุ่ม "Pay" เพื่อชำระค่าสมัคร
2. ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ซึ่งแสดงใบฝากเงิน (Pay-in Slip) ในรูปแบบของ PDF
3. พิมพ์ใบฝากเงิน (Pay-in Slip) ดังกล่าวและนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
4. ใบฝากเงิน (Pay-in Slip) มีอายุถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ ดังนั้นกรุณาชำระเงินก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
หมายเหตุ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จะปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินผ่านหน้าเคาเตอร์ธนาคารกับทางวิทยาลัยฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ

ADMISSION CALL CENTER: +662 206 2000 ext. 3102, 3104

STUDY WITH US

We offer a world-class education at
a world-leading university in the center of Bangkok.

Admission Enquiries

For assistance with CMMU admission please contact
69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 206 2000
  • 662 206 2000 ext. 3102 or 3104
  • Line Official: @cmmu
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us

Copyright © 2023 College of Management Mahidol University. All Rights Reserved.